הקשר בין אמפתיה וזהות מקצועית לשחיקה

מוסד לימוד
מקצוע
מילות מפתח , ,
שנת הגשה 2010
מספר מילים 17817
מספר מקורות 30

תקציר העבודה

הקשר שבין אמפתיה וזהות מקצועית לבין שחיקה         בקרב מחנכים מבוא
"שמונה-אפס-אפס. דלת נפתחת באטיות, חורקת על ציריה. דמות מעוררת כבוד נכנסת לכיתה. כמה ראשים נעים במהירות, משלימים חצאי משפטים חפוזים. מספר ידיים קדחתניות מסדרות בחפזה חולצות סתורות אל תוך מכנסיים פזורים, ומלמולים גדועים רבים מסתובבים בחלל החדר, שבאחת ירדה עליו שתיקה.
כולם, אגב, עומדים על רגליהם, מלווים במבטם את המחנך הנערץ, הסוקר בעיניים אוהבות את צאן מרעיתו, משהה מבטו על כל אחד ואחד ומלטף בחום ראשים רכונים…
מה לא נאמר על מלאכת ההוראה.
החל מתיאורה כ 'עבודה קשה שבמקדש' ועד לתלונות על שחיקה מאיימת, על שגרה מתסכלת ועל אחריות אין סופית. אין זה פלא. דמיינו את עצמכם עומדים מול עשרים וחמישה תלמידים (לפחות!) מלאי מרץ. האדרנלין נוהג להתכדר ככל שנוקפות השעות. הוא הופך לתובעני, למציק, לדוקר ולמחפש מקום מפלט, והופך את בעליו לקטר מלא קיטור. למרבה הצער, ישנם 'קטרים' שמתקשים לשמור על פתחי הפליטה כראוי, מה שיוצר מצבים עגומים ובלתי נעימים…" בעבודה זו נבחן את שחיקת המחנכים כמושפעת מזהותם המקצועית ומכישורי האמפתיה שלהם.
תוכן העניינים
מבוא .עמוד
2 תקציר עמוד 5
שחיקה -עמודים
6 -מנהל עסקים             גישות מוקדמות להבנת תופעת השחיקה -…עמודים
6 -12
                        השחיקה כתופעה סטאטית –עמוד 10                         השחיקה כתהליך דינאמי –..עמוד 11
            גישות מאוחרות להבנת תופעת השחיקה -.עמודים
1 2-מנהל עסקים שחיקת מורים -.עמודים מנהל עסקים-21
            גורמים ארגוניים –עמודים
1 8-19
            גורמים אישיותיים .עמוד
1 9
            מאפיינים סוציו-דמוגראפיים –עמודים
2 0-21
אמפתיה עמודים
2 2-23
            שלבים בהתפתחות האמפתיה -עמודים
2 4-29
            תהליך האמפתיה –עמודים
2 9-33
זהות מקצועית -עמודים
3 4-44
            התפתחות המושג -…עמודים
3 4-36
זהות מקצועית של מורים …עמודים
3 6-44
השערות המחקר –עמוד
4 5
שיטה -עמודים
4 6-50             כלים –..עמודים
4 6-49
            מדגם …עמוד 50             הליך -עמוד 50 תוצאות .עמודים 50-55
דיון -…עמודים 56-67
מקורות ..עמודים
6 8-80 נספחים .עמודים
8 1-86
            נספח 1: שאלון למדידת שחיקת מורים ..עמוד
8 2
            נספח 2: שאלון למדידת זהות מקצועית -…עמודים
8 3-84
            נספח 3: שאלון למדידת אמפתיה .עמודים
8 5-86
רשימת לוחות             לוח 1: מקדמי המהימנות בסולם שחיקה ומרכיביו ..עמוד
4 7
            לוח 2: מתאמים בין גורמי הזהות המקצועית,                      אמפתיה ושחיקה בקרב כלל אוכלוסיית המחקר –עמוד 52
            לוח 3: רגרסיה מרובה בצעדים לניבוי שחיקה בקרב מחנכים על פי                      רמת האמפתיה והזהות המקצועית שלהם …עמוד 54
תקציר מטרת המחקר הייתה לבחון את הקשר שבין אמפתיה וזהות מקצועית לבין שחיקה בקרב מחנכים. נבדקו 32 מחנכים העובדים למעלה משלוש שנים בחינוך בבתי ספר דתיים.
הכלים: שאלון למדידת שחיקת מורים, שאלון למדידת זהות מקצועית ושאלון למדידת אמפתיה.
הממצאים העיקריים:
נמצא קשר חיובי, בינוני עד נמוך ומובהק בין אמפתיה לבין ציון זהות מקצועית הכולל.
נמצא קשר שלילי, בינוני עד נמוך ומובהק בין אמפתיה ובין ציון שחיקה הכולל.
נמצא קשר שלילי, בינוני עד גבוה ומובהק בין ציון זהות מקצועית הכולל ובין ציון שחיקה הכולל.
נמצאו קשרים שליליים, גבוהים ומובהקים בין גורמי הזהות המקצועית: שביעות רצון, מימוש עצמי ואהבה לבין ציון שחיקה הכולל. נמצאו קשרים שליליים, בינוניים עד גבוהים ומובהקים בין גורמי הזהות המקצועית: ביטחון בבחירה וביטחון בהתאמה לבין ציון שחיקה הכולל.
נמצא קשר שלילי, בינוני עד נמוך ומובהק בין גורם השליחות בזהות המקצועית לבין ציון שחיקה הכולל.  נמצא כי מבין כל הגורמים, הגורם המנבא שחיקה באופן מובהק הוא גורם שביעות הרצון (אחוז השונות המוסברת נמצא כ-65%). שאר הגורמים לא נמצאו מנבאים.
בתוך גורמי הזהות המקצועית נמצא כי ישנו מתאם שלילי גבוה ומובהק בין הגורמים: בטחון בבחירה, בטחון בהתאמה, מימוש עצמי, שביעות רצון ואהבה לבין ציון שחיקה הכולל. כמו כן נמצא מתאם שלילי בינוני בין גורם השליחות לבין ציון שחיקה הכולל.
גורמי הזהות המקצועית: תדמית, יכולת אישית ומקצוענות לא נמצאו כמנבאי שחיקה.