דיני חוזים - תרופות בשל הפרת חוזה, אשם תורם והגנות הנתבע

מוסד לימוד
מקצוע
מילות מפתח , , , , , , ,
שנת הגשה 2015
מספר מילים 1588
מספר מקורות 12

תקציר העבודה

סעיף 2 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) (להלן: "חוק התרופות" או "החוק") קובע כי הפרת חוזה היא תנאי למתן סעדים לפי החוק. סעיף 1 לחוק מגדיר "הפרה- מעשה או מחדל שהם בניגוד לחוזה" לפיכך לחוק יש תחולה בעניינינו שכן נעשתה הפרה בניגוד לחוזה-
-…
הזכות לפיצויים יכולה לבוא במקום אכיפת חוזה או ביטולו, ויכולה גם להצטרף אל תרופות אלו וזאת בכפוף לעקרון של מניעת התעשרות שלא כדין של הנפגע. הפיצוי הטיפוסי הוא פיצויי ציפייה (המגנים על אינטרס הקיום) השואפים להעמיד את הנפגע במצב שבו היה נמצא לו קוים החוזה, ואילולא הופר, וזאת בניגוד לפיצוי השלילי (המגן על אינטרס ההסתמכות) השואף להעמיד את הנפגע במקום בו היה עומד אלמלא נכרת החוזה מלכתחילה-
-..
הסעיף הראשון שנבחן  הינו סעיף 11 לחוק הקובע מספר תנאים אשר בהתקיימם ניתן לתבוע פיצויים ללא הוכחת נזק-
– הסעיף השני אותו נבחן הוא סעיף 10 לחוק. בפסיקה הובעו שתי דעות לגבי חובת ההוכחה שהסעיף דורש, האחת היא של השופט ח' כהן לפיה די בכך שהנפגע הוכיח כי נגרם לו נזק הניתן לקביעה בכסף כדי לעמוד בנטל הראייה, לעומת זאת שיעור הפיצויים הוא לעניין אומדן השופט; השנייה היא של השופט א' ברק לפיה על הנפגע להוכיח גם את נזקו וגם את שיעור הפיצויים שיש בו כדי לפצותו במידת וודאות סבירה. באותה פרשה התקבלה דעתו של ברק לעניין זה כדעת רוב ולהלן נדון ביסודותיו של סעיף 10 לחוק לפי הלכה זו-
–..
הסעיף השלישי בו נדון הוא סעיף 13 לחוק. החוזה בעניינינו הינו חוזה שתכליתו להעניק לנפגע יתרון ממוני, על כן הוא מסוג החוזים שבגינם ניתן לתבוע נזק לא ממוני, בעת הפרתו, על עוגמת הנפש-.
–. הסעיף האחרון, לפיו מבקש המזמין לתבוע, הוא סעיף 15 לחוק. הוראת הפיצוי המוסכם צופה פני הפרה של הקבלן לבניית המבנה בהתאם למוסכם, וקובעת את דרך הפיצוי במקרה של הפרה כאמור. לפיכך היא משקפת את הסכמת הצדדים לפיצוי, ומכאן שלמזמין הזכות לתבוע לפי סעיף זה-

ונעבור לבחינת טענות הנתבע: טענה הראשונה אותה יעלה הקבלן היא כי הפיצויים המוסכמים אינם עומדים ביחס סביר לנזק הצפוי, טענה זו הוא סומך על הסיפא שבסעיף 15(א) לחוק לפיו ביהמ"ש רשאי להפחית מן הפיצוי המוסכם-
 —                                     טענה נוספת , אותה יעלה הקבלן היא כי המזמין אינו יוכל לתבוע ממנו גם את הפיצוי המוסכם וגם פיצויים רגילים שכן הכלל הוא שלא ניתן לקבל פיצויים מוסכמים לצד פיצויים לפי סעיפים 10-14
לחוק, וזאת לאור סעיף 15(ב) רישא לחוק הנוקט במילה "במקומם"-
-…
דברים אלו עולים בקנה אחד עם האינטרס בדבר מניעת התעשרות שלא כדין, ואסביר: המקור הנורמטיבי לאינטרס הוא דיני עשיית עושר, בפס"ד אדרס קיבלה דעת הרוב את גישתו של פרופ' פרידמן וקבעה כי ניתן להחיל, במקרה של הפרת חוזה, את דיני עשיית עושר בנוסף לחוק התרופות והתובע זכאי לתבוע סעדים מצטברים בגין עילות שונות בכפוף לשני תנאים-.
-…
הגנת האשם התורם- הגנת האשם התורם עומדת למפר חוזה כנגד הנפגע אשר תרם באשמו לנזקיו, תוצאת תחולתה היא חלוקת נטל הנשיאה בנזקיו של הנפגע, בין שתי הצדדים. הגנה זו עומדת לקבלן ולהלן נציג את הסיבות לכך תוך הצגת הגנות אחרות-
-…
הגנת הקטנת הנזק שבסעיף 14 לחוק – מביאה לידי שלילת זכותו של התובע לפיצויים בגין נזק שהיה יכול למנוע או להקטין באמצעים סבירים, כלומר אין הנפגע נדרש לצאת מגדרו לעניין זה ודי אם פעל בסבירות כדי לצאת ידי חובתו-…
— הגנת הסיבתיות- הגנה זו מתחלקת לשתיים-
-..