אימוץ טכנולוגיות חדשות – מחקר הבוחן את המניעים של צרכנים לשימוש מכשירים חכמים במקום הטלוויזיה כאמצעי לצפייה בתכני מדיה

סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , , , , , , , , , ,
שנת הגשה 2016
מספר מילים 9723
מספר מקורות 49

תקציר העבודה

אימוץ טכנולוגיות חדשות – מחקר הבוחן את המניעים של צרכנים לשימוש מכשירים חכמים במקום הטלוויזיה כאמצעי לצפייה בתכני מדיה                                   שם הקורס: סמינריון במנהל עסקים תוכן עניינים

1 –.. תקציר  3
2 .            מבוא  4
3 –.. סקירת ספרות  5
4 –.. מתודולוגיה ואפיון המחקר  14
5–.. ממצאים   16
7–.. דיון ומסקנות  21
8 .            סיכום
5 9–.. רשימת מקורות  26
1 0.          נספחים   32

1 .     תקציר עבודת מחקר זו עוסקת בסוגיה אחת מני רבות מתחום אימוץ טכנולוגיות חדשניות לאספקת שירותים באמצעות מכשירים ניידים חכמים – זיהוי הגורמים המשפיעים על אימוצם של טכנולוגיות אלו. בחינת הסוגיה הנה חיונית לשמירה על קשר בין ארגון מכל סוג שהוא ומשתמשי הקצה העובדים מול הארגון, כגון העובדים, הלקוחות ובפרט צרכנים פוטנציאלים המחזיקים בטכנולוגיה חכמה. מטרת המחקר הנה לבחון את השפעת השירותים הניתנים באמצעות המכשירים החכמים בהשפעת ההתפתחות הטכנולוגית על שינויים בהתנהגות הצרכנים בנוגע לצריכת המדיה. בחינת הקשר בין משתנים אלו, תתבצע באמצעות עבודת מחקר כמותית. במסגרת המחקר יופץ שאלון לדיווח עצמי בקרב אוכלוסיית המחקר. אוכלוסיית המחקר תאותר באופן אקראי באחת משתי דרכים.  האחת, באמצעות המדיה החברתית – השאלון יופץ בפייסבוק בקבוצות שרלוונטיות לסטודנטים ולצעירים, והשנייה, באמצעות חלוקת השאלון לסטודנטים בקפיטריה. השאלון יופץ בליווי הקדמה כתובה המפרטת, כי שמדובר במחקר אנונימי בנושא שימוש בטכנולוגיה, הדורש מהנבדק להקדיש חמש דקות בלבד לצורך מילוי השאלון.

2 .     מבוא
במסגרת עבודת מחקר זו, אבחן היבט אחד מתחום אימוץ טכנולוגיות חדשניות במסגרת השירותים שמספקים המכשירים הניידים החכמים – זיהוי ובדיקת הגורמים המשפיעים על אימוצם של טכנולוגיות אלו. בעבר, הטכנולוגיה הפשוטה של המכשירים הניידים הפשוטים סיפקו בעיקר שירותי תקשורת קולית והודעות טקסט. כיום, לצד שירותים פשוטים אלו, המכשירים החכמים מספקים שירותים נוספים, כגון צפייה במסמכים, גלישה באינטרנט ויישומי מולטימדיה. היישומים הנוספים שינו והרחיבו את השימושים האפשריים במכשירים הניידים.
כניסת המכשירים החכמים לשימוש המונים הביאה לשינוי התנהגות צרכנית בתחומים רבים, כגון בתחום הבנקאות. המכשירים החכמים מספקים מענה על אתגרי הזמן והמרחב. התפתחותם והתפשטותם היוותה, למעשה, זרז לשינוי בתחום אפשרויות הגישה של הלקוח. מנתוני מחקרים שונים עולה, כי תפיסת השימוש ביישום כקל ויעיל מהווה גורם מפתח לאימוץ היישום. לפיכך, במסגרת עבודה זו, אבחן את השימוש של צרכנים בשרותי הצפייה במולטימדיה באמצעות המכשירים החכמים.
בהמשך, אבחן מספר השערות הנוגעות להשפעה של התפתחות הטלפונים החכמים על התנהגות הצרכנים. בהתבסס על סקירת הספרות, ניתן לשער כי: (1) מתקיים קשר חיובי בין הנוחות הנתפסת בצפייה לבין צפייה בתכני טלוויזיה באמצעות מכשירים ניידים ; (2) איכות הצפייה תשפיע באופן חיובי ומשמעותי על בחירת הפרט לצפות במדיה במכשירים ניידים; (3) ההנאה הנתפסת תשפיע באופן חיובי ומשמעותי על בחירת הפרט לצפות במדיה במכשירים ניידים; (4) עלויות עבור צפייה במדיה באמצעות מכשירים ניידים ישפיעו באופן שלילי על בחירת הפרט; (5) תוכן ומגוון ישפיעו באופן חיובי ומשמעותי על בחירת הפרט לצפות במדיה במכשירים ניידים; (6) השפעות חברתיות ישפיעו באופן חיובי על בחירת הפרט לצפות במדיה במכשירים ניידים; (7) מתקיים קשר שלילי בין גיל הצופה לבין צפייה בתכני טלוויזיה באמצעות המכשירים הניידים; (8) הנטייה לצפות בתכני טלוויזיה באמצעות מכשירים ניידים תהיה גבוהה יותר אצל גברים. השערות מחקר אלו נבחנו באמצעות מחקר, במסגרתו הופץ שאלון לדיווח עצמי לאוכלוסיית המחקר. במסגרת המחקר, 100 נבדקים התבקשו לענות על שאלון לדיווח עצמי שנכתב באופן ייעודי למחקר זה, כאשר פריטי השאלון בוחנים את משתני המחקר. מממצאי המחקר עולה, כי חלק מהשערות המחקר אוששו וחלקן הופרכו.