עבודה בתושב"ע

מוסד לימוד
מקצוע
מילות מפתח
שנת הגשה 2016
מספר מילים 7322
מספר מקורות 19

תקציר העבודה

בס"ד בעניין שכחה וספק בהזכרות שבתפילה שם הקורס: אוריינות אקדמית, תושב"ע תאריך: חדש, שנה .
תוכן מבוא. 3
פרק א דין הזכרת גשמים לפרטיו 4
         פרק א1 סקירת מקורות חז"ל העוסקים בעינייני חזקה. 4
פרק ב  יישוב הסתירה בדברי הירושלמי -.6
פרק ג דברי הראשונים והאחרונים בעניין הרגל, הלשון .8
               פרק ג1 הסבר מחלוקתם של מהר"ם ורבנו פרץ –.8
           פרק ג2 ראיית מהר"ם מדברי רבי מאיר …10 פרק ד חזקת לכי מטא זמן חיוביה רמי אנפשיה ומידכר מול חזקת הרגל הלשון –.. 11
פרק ה האם מספר הפעמים הם העיקר או שלושים יום .12
פרק ו כיצד הוא נוסח האמירה המועיל -.14
פרק ז הדין להלכה ..16
סיכום -17
ביבליוגרפיה. 18
  מבוא ידועה ההלכה שבימות החמה, יש להזכיר החל מיום ראשון של פסח במוסף 'מוריד הטל', בתפילת העמידה. ואם אמר כפי שהוא רגיל 'משיב הרוח ומוריד הגשם'.  עליו לחזור ל'אתה גיבור' ולומר 'מוריד הטל'. נסתפק מה הזכיר – מבואר בירושלמי ש'עד שלושים יום, מה שלמוד הוא מזכיר. ולכן צריך לחזור. משלושים יום ואילך, שגרת לשונו היא לומר 'מוריד הטל', ולכן אינו חוזר.
ויש מגדולי הראשונים שהשיאו 'עצה' איך להרגיל לשונו. עוד לפני שלושים יום, כדי שאם ייפול ספק בליבו לא יצטרך לחזור.
ועצתם שישנן המתפלל את הפיסקה המתחדשת כל כך פעמים כמו שהיה אמור לאומרה בתוך ל' יום. ונסתייעו מדיני חזקה בעניין שור המועד שהורגל לנגוח בג' פעמים בג' ימים שדינו שוה לאם נגח ג' פעמים ביום אחד.
במאמר זה בפרק ראשון נסקור את מקורות חז"ל העוסקים בדיני חזקות שונות. בפרק שני נעמוד על הקושיות  העולות לכאורה מהמקורות השונים בפרק שלישי נסקור את דברי הראשונים והאחרונים בעניין. נעמיק בהסבר מחלוקתם של הראשונים בתועלת שב'עצה' . ונדון בכל המסתעף בעניין חזקת שגרת לשון האדם. בפרק הרביעי נדון בהגבלות של האחרונים על חידוש הירושלמי הנ"ל שחוזר לראש כשנסתפק איזו פסקה הזכיר. בפרק חמישי נמשיך לדון על המניע להרגל הלשון ובפרק השישי נבאר כיצד מתי ובאיזה אופן תועיל ה'עצה' להרגל הלשון ובפרק השביעי והאחרון יובא המורם להלכה ולמעשה מכל האמור בעבודה זו.
יש לציין שמאמר זה נוגע לגבי שכחת פסקאות שונות בכל ימות השנה ובכל סוגי התפילות כגון 'ותן טל ומטר' או 'ותן ברכה' בברכת השנים 'יעלה ויבא' בראשי חודשים ביום טוב ובחול המועד 'רצה והחליצנו' בברכת המזון 'המלך הקדוש' בעשרת ימי תשובה.
ועל כולם יש לדון מה הדין כשנסתפק אם הזכירם והאם הולכים בזה אחר חזקת 'מה שלמוד מזכיר'. והאם מועיל להינצל ולא לבא לבית הספק. ושמואל העיד על עצמו 'אמר שמואל מחזיקנא טיבותא לרישא דכרע במודים.' מה נאמר אנו בדור זה שהמחשבות שלנו וטרדות הזמן והטכנולוגיה מסיחים דעתנו לגמרי.
פרק ראשון: דין הזכרת גשמים לפרטיו המשנה במסכת תענית פרק ראשון "מאימתי מזכירין גבורות גשמים?רבי אליעזר אומר: מיום טוב הראשון של חג ר' יהושע אומר: מיום טוב האחרון של חג. אמר לו ר' יהושע: הואיל ואין הגשמים אלא סימן קללה בחג – למה הוא מזכיר? אמר לו ר' אליעזר: אף אני לא אמרתי לשאול, אלא להזכיר משיב הרוח ומוריד הגשם בעונתו.אמר לו: אם כן לעולם יהא מזכיר! אין שואלין את הגשמים אלא סמוך לגשמים.
ר' יהודה אומר העובר לפני התיבה ביום טוב האחרון של חג-האחרון מזכיר, הראשון אינו מזכיר. ביום טוב הראשון של פסח – הראשון מזכיר, האחרון אינו מזכיר".
ובגמרא "אמר רבי חנינא הלכך בימות החמה אמר משיב הרוח אין מחזירין אותו אמר מוריד הגשם מחזירין אותו".  ונפסק להלכה שבימות החמה יש להזכיר החל מיום ראשון של פסח במוסף 'מוריד הטל', בתפילת העמידה. ואם –