רצידיביזם- עבריינות חוזרת

תקציר העבודה

תוכן העניינים
    תקציר                                                                                                             
1     מבוא
                                                                                                                                             2
  פרק
1 : תיאוריות להסבר הרצידיביזם                                                                          4
  א.    תיאוריה סוציולוגית (4) ב.     תיאוריות פסיכולוגיות (5) ג.       תיאוריות ביולוגיות (6-7)     פרק
2 : ניבוי רצידיביזם בעבריינות נוער                                                                         8
    פרק 3: רצידיביזם בעבריינות מבוגרים                                                                      11
  א.    אלימות רצידיביסטית נגד נשים במשפחה (12-11) ב.     רוצחים רצידיביסטים (13-12)     פרק
4 : שיטות ענישה ושיקום למניעת רצידיביזם                                                   14
  א.    התפתחות הענישה והשיקום (14) ב.     שיטות ענישה שיקומיות (16-14)     פרק 5: דיון ומסקנות                                                                                      18
    סיכום                                                                                                             
1 9
    ביבליוגרפיה                                                                                                    20     נספח
1                                                                                                                                        22
                        תקציר   העבודה עוסקת בנושא הרצידיביזם, ומבוססת על מאמרים מכתבי עת וספרים, אשר נכתבו ברובם בין השנים 1987-1997. מטרת העבודה היא לבצע סקירה ספרותית מקיפה למדי של הנושא, תוך סיכום אינטגרטיבי של מקורות רלוונטיים ועדכניים.
הנושא נבחר משום חשיבותו הרבה. חשיבות זו ניתן להבין מהעובדה, שחלק ניכר ממעשי העבריינות, מבוצע על ידי מספר קטן של פושעים, המכונים "רצידיביסטים".
  העבודה כוללת; הסבר מהו רצידיביזם (תוך ניסיון להגדירו עד כמה שהדבר ניתן) והצגת תיאוריות המסבירות את גורמי התופעה. מוקדש פרק לניבוי רצידיביזם בעבריינות נוער, וזאת משום שמחקרים מראים ששורשי התופעה קיימים כבר בגיל זה, ואולי אף מוקדם יותר. ישנו סיכום של שני סוגי עבריינות רצידיביסטית בקרב מבוגרים, בהם נעשה ניסיון להתמקד בהבנת התופעה בסוגי עבריינות אלה. כמו כן, מובאת סקירה של שיטות השיקום השונות, אשר מטרתן העיקרית היא מניעת הרצידיביזם, המהווה את המדד להצלחתן או לכישלונן.
לסיום, נעשה ניסיון להסיק מסקנות מפרקי העבודה השונים, ומן הקשר בניהם.