פסיכולוגיה בחינוך

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 11
מקצוע
קורס
מילות מפתח , , ,
ציון 98
שנת הגשה 2022
מספר מילים 1963
מספר מקורות 1

תקציר העבודה

שאלה 1
סעיף א
1. צורך הישג: הנעה פנימית – הוא הצורך של הפרט להשיג את רמת ההצטיינות שהציב לעצמו.
אדם עם צורך הישג גבוה רמת ההצטיינות שלו היא גבוהה, ואדם עם צורך הישג נמוך, רמת
ההצטיינות שלו נמוכה. צורך הישג נקבע בגיל צעיר, וזה מה שמקשה את האפשרות לשנות
אותו. צורך הישג נמדד דרך מבחנים השלכתיים, והוא מתפתח באמצעות חמשה גורמים: )א(
אינטראקציה עם הסביבה בגיל צעיר: האופן שבו ההורים מתנהגים לילד )חיזוקים, עידוד, אי
עידוד..( וזה יקבע את צורך ההישג של הילד. )ב( סגנון חינוך ההורים: כלומר – לעודד את הילד
לעשות מה שהוא מסוגל לעשות לבדו. )ג( ערכי תרבות: לעודד ילדים להצליח בתחומים
שמוערכים בחברה. )ד( סיפור ילדים: לספר סיפורים על גיבורים, בכוונה לעידוד. )ה( עידוד על
השקעת מאמץ ולא על התוצאה – גם אם הילד לא מצליח, המאמץ שלו יעודד אותו לנסה
להצליח עוד פעם. מצוין 6