תרבות וארגונים סיכום למבחן

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
קורס
מילות מפתח
שנת הגשה 2021
מספר מילים 717
מספר מקורות 1

תקציר העבודה

חזרה למבחן – תרבות ארגונית
פרק שם חוקר + גישה מושג פירוט גורם לעובדים תפקיד התרבות
תרבות ארגונית 1 רז –
פונקציונלית ניהולית קונצנזוס= הסכמה תרבות היא דבק, בסיס לקונצנזוס ולכידות בארגון. פונקציה שמשמרת מהות ודפוס הארגון. תחושת לכידות, נכונות למאמץ והקרבה, הזדהות עם הארגון ומטרותיו, הגברת יעילות הארגון. יעילות, קונצנזוס, לכידות ויציבות
1 רז –
גישת הקונפליקט החברתי ניגוד אינטרסים בין קבוצות

שליטה נורמטיבית כפייה של תרבות ארגונית אחידה באמצעות שליטה נורמטיבית דרך מניפולטיבית לנצל עובדים ולהעביר פיקוח מחיצוני לפנימי קבוצות ומעמדות, הבדלי כוח וסטטוס.
תתי תרבויות מבוססים על אינטרסים ונורמות מובדלים מנצלת עובדים כמניפולציה של ההנהלה

טבלה מרכזת את כלל החוקרים ודעותיהם לפי חלוקה לפרמטרים