עבודה סמינריונית בפסיכולוגיה בין תרבותית

תקציר העבודה

תקציר המחקר המוצג בעבודה דן בהבדלים בין ישראלים ותיקים ילידי הארץ ובין עולים חדשים מחבר העמים בעמדות כלפי החוק, רמת משאבים אישיים ולכידות משפחתית, וכן בקשרים המתקיימים בין המשתנים רמת משאבים אישיים, לכידות משפחתית ומשתנים סוציו-דמוגרפים נוספים עם המשתנה עמדות כלפי החוק. אוכלוסיית המחקר כללה 115
נבדקים ממין זכר, אשר נדגמו מקרב אוכלוסיית ילידי הארץ ואוכלוסיית העולים החדשים.
גילאי הנבדקים נעו בטווח של  21-37. בקרב קבוצת העולים החדשים, טווח הוותק בארץ החדשים היה 3-10  שנים. נבדקי המחקר נדגמו אקראית במסגרת יום עבודה שגרתי מתוך חדר ההמתנה לראיון עבודה במחלקת כוח האדם של חברה, בה ממלא כותב העבודה תפקיד של מנהל כוח אדם. במסגרת המחקר התבקשו הנבדקים להשיב על ארבעה שאלונים: שאלון פרטים אישיים, שאלון עמדות כלפי החוק, שאלון לכידות משפחתית ושאלון רמת משאבים אישיים. ממצאי המחקר תמכו בהשערות לפיהן קיימים הבדלים בין קבוצת ילידי הארץ וקבוצת העולים החדשים בעמדות כלפי החוק וברמת המשאבים האישיים, וכן בהשערות לגבי קשרים המתקיימים בין לכידות משפחתית, רמת משאבים אישיים ורמת הכנסה עם עמדות כלפי החוק. ממצאי המחקר לא תמכו בהשערות לפיהן קיים הבדל בין קבוצתי ברמת הלכידות המשפחתית, וכן בהשערות לגבי קשרים המתקיימים בין השכלה וגיל הנבדק עם עמדות כלפי החוק. עבודה זו נכתבה במסגרת תואר ראשון בפסיכולוגיה של האוניברסיטה הפתוחה. ציון העבודה 96. העבודה כוללת 45 מראי מקום ביבליוגרפים בעברית ובאנגלית. תוכן עניינים
תקציר  2
1 .                     הקדמה   3
2 .                     מבוא תיאורטי  5
2 .1                                    הגירה   5
2 .1.1                                  רקע כללי 5
2 .1.2
                                 מודלים של הסתגלות   6
2 .1.3                                  קשיים ומכשולים בהגירה  7
2 .1.4                                  ישראל וההגירה מחבר העמים (ברית המועצות לשעבר) 9
2 .2                               הגירה ועמדות כלפי החוק   11
2 .2.1                                  הגירה וציות לחוק – סקירה תיאורטית   11
2 .2.2                                  הגירה ועבריינות: סקירה מחקרית ודוגמאות מן העולם   15
2 .3                               משאבים אישיים   18
2 .3.1                                  משאבים אישיים ועמדות כלפי החוק   18
2 .3.2                                  הגירה ורמת משאבים אישיים   20
2 .4                               לכידות משפחתית   23
2 .4.1                                  משפחה – רקע כללי 23
2 .4.2                                  משפחה והגירה  23
2 .4.3
                                   הגירה ולכידות משפחתית   24
2 .4.4
                                   לכידות משפחתית ועמדות כלפי החוק   26
2 .5                               משתנים סוציו-דמוגרפים ועמדות כלפי החוק   27
3 .                     המחקר   29
3 .1                               השערות המחקר  29
3 .2                               שיטת המחקר  30
3 .2.1
                                   מדגם הנבדקים   30
3 .2.2
                                   כלים   31
3 .2.3
                                   ציינון 33
3 .2.4
                                   הליך המחקר  34
4 .                     תוצאות   35
4 .1                               סטטיסטיקה תיאורית   35
4 .2                               סטטיסטיקה הסקית   41
5.                     דיון ומסקנות   47
5.1                               מגבלות המחקר  55
5.2                               המלצות למחקר המשך  56
5.3                               המלצות ליישום מסקנות המחקר  57
6 .                     ביבליוגרפיה   59
7.                     נספחים   63
תוכן עניינים
תקציר  0
1 .                     הקדמה  
2 .                     מבוא תיאורטי 
2 .1                                    הגירה  
2 .1.1                                  רקע כללי
2 .1.2
                                 מודלים של הסתגלות  
2 .1.3                                  קשיים ומכשולים בהגירה 
2 .1.4                                  ישראל וההגירה מחבר העמים (ברית המועצות לשעבר)
2 .2                               הגירה ועמדות כלפי החוק  
2 .2.1                                  הגירה וציות לחוק – סקירה תיאורטית  
2 .2.2                                  הגירה ועבריינות: סקירה מחקרית ודוגמאות מן העולם  
2 .3                               משאבים אישיים  
2 .3.1                                  משאבים אישיים ועמדות כלפי החוק  
2 .3.2                                  הגירה ורמת משאבים אישיים  
2 .4                               לכידות משפחתית  
2 .4.1                                  משפחה – רקע כללי
2 .4.2                                  משפחה והגירה 
2 .4.3
                                   הגירה ולכידות משפחתית  
2 .4.4
                                   לכידות משפחתית ועמדות כלפי החוק  
2 .5                               משתנים סוציו-דמוגרפים ועמדות כלפי החוק  
3 .                     המחקר  
3 .1                               השערות המחקר 
3 .2                               שיטת המחקר 
3 .2.1
                                   מדגם הנבדקים  
3 .2.2
                                   כלים  
3 .2.3
                                   ציינון
3 .2.4
                                   הליך המחקר 
4 .                     תוצאות  
4 .1                               סטטיסטיקה תיאורית  
4 .2                               סטטיסטיקה הסקית   5.                     דיון ומסקנות   5.1                               מגבלות המחקר  5.2                               המלצות למחקר המשך  5.3                               המלצות ליישום מסקנות המחקר 
6 .                     ביבליוגרפיה   7.                     נספחים