השפעת אי בטחון תעסוקתי על רמת הלחץ והשחיקה בקרב עובדי הייטק- עבודת מחקר מקיפה

תקציר העבודה

חלק מהמבוא להתרשמות-
מטרת המחקר הנוכחי הינה לבחון את הקשר בין תחושת אי ביטחון תעסוקתי לרמת לחץ ושחיקה ואף לבחון את הקשר בין לחץ לשחיקה בקרב ארגוני היי- טק.
אי הוודאות התעסוקתית מבטאת את חוסר הביטחון של עובדים כאשר הם חשים איום כלשהוא לגבי המשך העסקתם. מציאות שכזו, די בה בכדי ליצור לחצים, שישפיעו על חיי של הפרט ברמה האישית, המשפחתית והתעסוקתית.
המציאות הכלכלית של ראשית המאה העשרים ואחת מתאפיינת באי יציבות כלכלית המאלצת ארגונים להתמזג, להתייעל ולהצטמצם במטרה לשרוד.
האסטרטגיה השכיחה להשגת יעד זה היא פיטורי עובדים. מרבית המחקרים עוסקים בהשלכות הפיטורין על הפורשים ורק מקצתם בוחנים את השלכות הצמצומים על העובדים הנשארים.
העובדים "השורדים" ממשיכים לחיות בתנאי אי וודאות: אין להן מידע אמין, זמין וברור באשר לעתיד הארגון ובאשר לעתידם האישי /ישראלים רבים בשנים האחרונות נאלצו להתעמת בפעם הראשונה בחייהם ובצורה לא צפויה עם איום פוטנציאלי לגבי המשך עבודתם.  הסיקור האינטנסיבי של התקשורת בהתחשב בגודלה של המדינה תרמו להחרפת תחושת אי הביטחון התעסוקתי כנושא המשפיע על החיים האישיים של האזרחים מאז תחילת שנות ה- 80' (Hartley et al,
1 991).
המיתון והמצב הביטחוני הבלתי יציב הובילו לפגיעה בחברות השונות במשק ככלל ובחברות עתירות הידע (היי- טק) בפרט עקב קושי בגיוס משאבים מחו"ל ואי רצון מצד חברות גלובליות להשקיע בארגוני ההיי- טק בארץ (יעקובסון, 2003). מחקר זה, יבדוק השפעות אי וודאות על רמת הלחץ והשחיקה של הנשארים. הוא יתבצע כמחקר פעולה בקרב שתי חברות היי טק הממוקמות באותו איזור גיאוגרפי. הוא יכלול 80 נבדקים. מרבית העובדים שידגמו אינם בדרג ניהולי ואינם שותפים בתהליכי קבלת ההחלטות.
מחקר פעולה הינו סוג של מחקר יישומי הנוגע ישירות לבעיה או למצב מוגדר וספציפי כדי להביא לשינוי. במחקר פעולה החוקר, שהוא איש שטח המגובה בחוקר אקדמאי, מגבש תיאוריה על סמך תצפיותיו, משלב נתונים איכותיים וכמותיים, ומציע תכנית לשיפור (ע"פ סטנהאוס, אליוט ומקדונלד, אצל הכהן, זימרן, 1999) תוכן מבוא                                                                                        3-4
סקירה ספרותית                                                                      5-21
השערות מחקר                                                                         22
מערך מחקר                                                                             22-23
כלים                                                                                        24-
5 שיטה                                                                                       26-27
תוצאות                                                                                    28-37
דיון                                                                                          38-44
ביבליוגרפיה                                                                             45-49
נספחים                                                                                    50-61