הקשר בין שביעות רצון מתנאי העבודה והלחץ הגורם לשחיקה לבין תפוקת העובד במלצרות

תקציר העבודה

תוכן העניינים
מבוא .3
מסגרת תיאורטית וסקירת ספרות -4-8
סקירת ספרות-
–4-7
סקירת ספרות והשערות המחקר –8
שיטת מחקר -.9
ביקורת –.10 ביבליוגרפיה -11
נספחים -12-18
מבוא
אנו באים לבדוק את הקשר בין שביעות רצון מתנאי עבודתו של העובד ובין ביצועיו התפקודיים – תפוקה. וכיצד הלחץ הגורם לשחיקה בעבודה משפיע על התפוקה.
אחת הבעיות המרכזיות בכל עבודה ועבודה והיא תפוקת העבודה (משתנה תלוי-המושפע).והמשתנים המשפיעים על תפוקת העובד או שביעות רצון של העובד בעבודה, מכוון שהנושא הוא רחב מאוד,אנו נתמקד בתפוקת העבודה במסעדה מסוימת העובדת 24 שעות ביממה אצל המלצרים.
 המשתנים הבלתי תלויים(המשפיעים) הם שחיקה בעבודה ושביעות רצון אצל המלצרים, וכיצד הם משפיעים על תפוקתם של המלצרים האם לטובה או לרעה?
הצעת מחקר זו נעשת מצד אחד כדי לעזור בעתיד לניהול טוב יותר של המנהלים, בכדי שיוכלו להפיק יותר מעובדיהם ומצד השני העובד שיוכל להפיק מעצמו יותר .
כמובן באופן ישיר ייהנה מאופן ביצועיו ,ובאופן עקיף יקבל תמורת תפוקתו יותר כסף.    תאריך ההגשה: אוגוסט 2005