סיפורי המרי במקרא

מוסד לימוד
מקצוע
מילות מפתח , , ,
שנת הגשה 2008
מספר מקורות 16

תקציר העבודה

מבוא
לאורך מסעותיהם של בני ישראל המתוארים בספר שמות, מים סוף (לאחר יציאת מצרים) ועד מדבר סיני (שמות כ'), ישנם 7 סיפורי מרי, כלומר, 7 סיפורי תלונה של בני ישראל בזמן הנדודים במדבר. חוקר המקרא צ'ילדס, סוקר את המחקר ואת החוקרים המשמעותיים בעת החדשה ובסופו של דבר מצא כי בסיפורי מרי אלו שתי תבניות ברורות:
האחת, הבאה לידי ביטוי בפרשות: "מי מרה" (שמ', טו'), "מסה ומריבה" (שמ', יז) ו"מי מריבה" (במ' כ'), לפיה, בכל אירוע מפרשות אלו קיים צורך (צימאון, רעב) המוביל לתלונה אשר מדרבנת את משה להתערב ובעקבותיו התערבותו הניסית של ה'. אירועים אלו מופיעים לפני ברית סיני (שמ' יט') ומאופיינים, בין השאר, בניסיונות כלומר, ניסיונות בהם ה' מעמיד את האדם וניסיונות בהם האדם מנסה את ה'. התבנית השנייה, הבאה לידי ביטוי בבמ' יא', במ' יז', במ' כא', לפיה, בכל אירוע ישנה תלונה ראשונית שבעקבותיה כעס ה' המוביל לעונש ורק אחר כך קיימת מעורבותו של משה, המשמש כמעין סנגור עבור העם. פרשות אלו מופיעות לאחר ברית סיני, ומאופיינות בענישת ה' את עמו. צ'ילדס מצביע על קווי דמיון ושוני בית שתי תבניות אלו. אותן תלונות מופיעות בשתי התבניות ובשתיהן משה מתווך עבור העם. עם זאת, סדר הופעתם של אלמנטים אלו בתבניות שונה, כאשר בתבנית השנייה מופיע אלמנט נוסף של כעס ושיפוט.
רופא, חוקר ביקורתי, רואה תבנית אחת ולכן בודק רק שני סיפורים בשל הדמיון הרב ביותר בין השניים, הן מבחינת המרכיבים הספרותיים שבהם, מדרש השם למקום בפרט, והן במעשהו של משה. במחקרו מחפש רופא את המקור ומשחזר את הסיפור המקורי, כפי שרוב החוקרים הביקורתיים עושים.  בעבודתי זו אתייחס לשלושה אירועים מן התבנית הראשונה, דהיינו, לאותם סיפורי המרי המתוארים לפני ברית סיני ושהניסיון עומד במרכזם, ולאירוע נוסף בעל זיקה לתבנית השנייה, פרשת "מי מריבה" (במ' כ', א'-יג') ובה ענישת ה' את משה ואהרון.
הדמיון הרב בין האירועים, ששיאם הענישה של משה ואהרון, מעורר מספר שאלות שהעסיקו חוקרים ופרשנים לאורך הדורות. על מנת לעמוד על טיבן של השאלות, אערוך עיון משווה בין ארבע פרשיות ואראה את ההדרגתיות בעוצמת האירועים. שתי פרשיות (מתוך הארבע) עומדות במוקד העבודה, בשל הדמיון הרב ביניהן, הן מבחינת הסגנון והן מבחינת התוכן, ובשל ההנחה כי מדובר בשתי גרסאות לאותו מקרה.  תחילה, אערוך עיון משווה בין ארבעת הפרשות מתוך פשט הכתובים. בפרק השני אציג שאלות אפשרויות שהמחקר מעלה: האם ישנו סיפור אחד המהווה את המקור; האם מדובר בסיפורים המשקפים נסיבות פוליטיות פולחניות חיצוניות; או אולי מדובר ברצף של סיפורים בעלי מרכיבים דומים, אך גם שונים המייחדים ומעצימים כל סיפור וסיפור. בפרק השלישי אתמקד, כאמור, בשתי פרשות מתוך הארבע, תוך התייחסות לשני חוקרים: צ'ילדס ומילגרום ובסוגיית חטא משה ואהרון. הפרק הרביעי והאחרון יהווה פרק הוראתי-יישומי. אציג שני מערכי שיעור לתלמידי כיתות ג', אשר מטרתם לעמוד על השוואה בין שתי הפרשות, בדגש על ההתמודדות בהקשר ההוראתי עם ההבדל המהותי ביניהן, הבעיה הערכית העולה: חטא המנהיגים,  משה ואהרון,  בגינו ה' הענישם.
תוכן עניינים
                     מבוא כללי –…
1
פרק ראשון: סיפורי מרי בתורה – עיון משווה:
א.    מרכיבי הסיפור -…2
ב.     אמצעים ספרותיים …3
פרק שני :"מסה ומריבה" ו"מי מריבה" – שני סיפורים או סיפור אחד? ..13
פרק שלישי: במדבר כ', א'-יג' – יישום הוראתי –..18
סיכום
23
ביבליוגרפיה -.24
נספחים : א.        נספח א' – "משה מכה בסלע" – מאיורי המקרא של נחום גוטמן. ב.         נספח ב' – "משה מכה בסלע" – דפי עבודה מתוך: "במדבר ודברים עם חברים".