המניע לעברה האחרת בעברת רצח

מקצוע
מילות מפתח , , , , , , , , , ,
שנת הגשה 2010
מספר מילים 16303
מספר מקורות 30

תקציר העבודה

המניע לעברה האחרת בעברת רצח תוכן עניינים
הקדמה –…
ע' 3.
מבוא ..ע'
4 . פרק ראשון: ניתוח תיאורטי- הפסיקה טרם לתיקון
3 9 ..ע' 8. פרק שני:הפסיקה לאחר פרשת יעקובוביץ- או קשיים/מחלוקות ובלבול –    ע' 12. פרק שלישי: להעדר השפעתם של  תיקון 39 ו-43 על הפסיקה… ע' 22. פרק רביעי: הצעה/קריאה לקונסטרוקציה חדשה -.ע' 26. פרק חמישי: "מניע" או "מטרה" או "מטרה" שהיא "מניע"-.ע' 32.
פרק שישי: לפתרונן של מחלוקות וקשיים ע' 38. פרק שביעי:קצת מרסו לסיכום .ע' 51. נספח 1: -ע' 53.
נספח 2: -ע' 56.
ביבליוגרפיה: –ע'
6 4. הקדמה "רוצח" ו"מאסר עולם" מאירים זה את זה בדיאלקטיקה החושפת, לכאורה, את הטבעי והאיהרנטי בדברים כשלעצמם. ההמשגה משלה. השיח, לגווניו, הוא אך יבבת יילוד. חודר ומבנה את סטרוקטורות החשיבה. ברם, ניטל הוא משמעות משקפת, מזככת, שכן מציאות הנפש מורכבת, לפחות, כשפה הלקאניאנית. ארכיטקטורה מרובדת של מטרות, מניעים, הכרה, איוויים היוליים צפיות סובייקטיבית, וכזו שבכוח. השפה היא סימבול מוגבל לאופן בו אנו תופסים את המציאות, לאופן בו היא תופסת אותנו. היא היא היוצרת את כילולו של הפרט בחברה האנושית. המסמל-"רוצח"- מכליל את הפרט לכדי מסומן-"מאסר עולם". חיבור זה נכתב לאדם המדמה עצמו לפעול במרחב הריק מציווים קטגוריים. לו- הכלוא בהטרוטופיה משפטית של פיקציות המרדידות אחרת- "האשם". חיבור זה הוא הומניסטי- לאדם כתכלית; חיבור זה הוא אנטי הומיניסטי- לאדם כאובייקט חקירה מדעית; חיבור זה מביט אל ה"רוצח" כאדם ולא כפיקציה משפטית/לשונית; המניע לחיבור: צמצומו של  "האשם". בעבירות הרצח יש להכניס לכתליו רק "רוצח" בעל עמדה נפשית מיוחדת אותה נגדיר בעבודה זו.