גורמים לעבריינות בני נוער - סקירה וניתוח -!

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , , , , , , , , ,
ציון 97
שנת הגשה 2012
מספר מילים 3296
מספר מקורות 14

תקציר העבודה

מבוא
בעבודה זו ינותחו גורמים לעבריינות נוער. על פי מדור נוער של משטרת ישראל, מוגדרת עבריינות נוער כ"סטייה חברתית אשר נגרמת על ידי מתבגרים בני 12 עד 18, אסורה על פי חוק, פוגעת באחרים או בעצמם, וישנן­ סנקציות חוקיות כלפי המבצע" (אלפסי, 2006). בתחילת המאה ה-20 התפתחה התפיסה כי עבריינות נוער היא התנהגות שונה ומובחנת מעבריינות מבוגרים. לכן, יש "לנרמל" את הנוער העבריין ע"י מנגנוני פיקוח חברתיים באופן שנבדל מהטיפול במבוגרים. שינוי זה חל בעקבות מגמות ליברליות בעולם המאמינות כי ישנם גורמים שונים המציבים בני נוער בסיכון ובצורך לפנות להתנהגות עבריינית (איינזשטיין, 2001).
קיימות תיאוריות רבות להסבר עבריינות בני נוער, אך מאחר וקצרה היריעה מהלכיל, תעמוד עבודה זו על חלקן בלבד. בבסיסו של הגורם האישי עומד המצב הנפשי של הנער/ה, השפעותיו והאינטרקציה שלו עם הסביבה. הפרעה נפשית, אמנם מהווה גורם מקשה ומערער על חייהם של בני נוער נורמטיבים, אך תיוג חברתי שלילי עקב כך פותח את הפתח להדרדרות להתנהגות עבריינית. גם קורבנות וטראומה, המערערות את האיזון הנפשי, דוחפות בני נוער להתנהגות עבריינית כחלק מנסיון להגן על עצמם או אף מתוך למידה לקוייה של קשרים בין-אישיים (Munice,
2 009).
המשפחה היא גורם הסוציאליזציה (חיברות) הראשון בחייהם של בני נוער. חיזוק על התנהגות עבריינית, צריכת אלכוהול או סמים ע"י ההורים, ועיסוק של בני משפחה בעבריינות,  מעלים את סיכון בני הנוער להתנהגות עבריינית.
בנוסף, ערעור ביכולת להקנות סביבה יציבה ובטוחה של נורמות וערכים ברורים לבני הנוער עשוי להביאם לבחור בתרבות פושעת כתרבות בה הערכים כדאיים ("הפשע משתלם") וברורים (שוהם רהב ואדד, 1987).
כשם שהמשפחה אינה מהווה תמיד גורם סוציאליזציה, כך נכשלים גם בתי הספר, תנועות הנוער ומוסדות חברתיים אחרים במשימה.
מצב זה דוחף את בני הנוער להתארגן בקבוצות בני גילם באופן ספונטני, ולחפש שם את המסגרות היציבות והנורמטיביות, אף אם הן נורמות שליליות (שוהם ואח', 1987).
לבסוף, עבודה זו תעזר בתיאוריות שיוצגו על מנת לנתח על פיהן את הסרט "באזז", המספר את סיפור הידרדרותם המוסרית של שני נערים כבני 14, מבריונות בבית הספר ועד לביצוע רצח ביריות אקדח של נהג המונית דרק רוט. סרט זה מבוסס על מקרה אמיתי שהתרחש בישראל בשנת 1994.
תוכן עניינים
מבוא –..1
1 .       עבריינות נוער – הגדרות והיקף התופעה -…2
2 .       גורמים לעבריינות בני נוער -…3-6
2 .1   גורמים אישיים ..3-4
2 .1.1          בעיות פסיכיאטריות ..3
2 .1.2          קורבנות וטראומה –..4
2 .2   גורמים משפחתיים -…5
2 .2.1          התנהגות עבריינית נלמדת בתוך המשפחה .5
2 .2.2          קונפליקטים בהבהרת נורמות וערכים במשפחה -.5
2 .3   גורמים סביבתיים …6
3 .       ניתוח הסרט "באזז" לאור העבודה 7
סיכום -8-9
מקורות 10-11
נספח