השוואה בין תפיסות מחלה ובין תפיסות פציעה: קשריהן עם שביעות רצון מהחיים

מוסד לימוד
מקצוע
מילות מפתח , , , , ,
שנת הגשה 2009
מספר מילים 11011
מספר מקורות 38

תקציר העבודה

תוכן עניינים
תקציר עמוד
3 מבוא –..עמוד
3 -8
שיטה –עמוד 9-18
תוצאות ..   ..עמוד 19-21
דיון –.עמוד
2 2-
5 רשימת מקורות –.עמוד
2 6-29
נספחים:
שאלון תפיסת מחלה (IPQR) -.עמוד 30- 42
שאלון תפיסת פציעה (InPQ) -.עמוד
4 3- 58
תמצית בעשורים האחרונים פורסמו מחקרים רבים המעידים שניתן להסביר, לנבא ולהשפיע על התנהגויות בריאות ותוצאות פסיכולוגיות רפואיות באמצעות "ייצוגי מחלה". אולם, גורם מרכזי נוסף הוא פציעה. מחקר זה מתקף באופן אמפירי את המבנה הפנימי של ייצוגי פציעה במדגם של פצועים, ובודק האם קיימים הבדלים בין חולים ופצועים בתפיסת מחלתם או פציעתם במשתנה התוצאה שביעות רצון מהחיים. במחקר השתתפו 222 נבדקים מרחבי הארץ, חציים חולים (N=111) וחציים פצועים (N=111). בניגוד להשערה, נמצא כי אין השפעה מובהקת של סוג המגבלה  או פציעה על משתנה שביעות רצון מהחיים (F(1,219)= 0.908, p>0.05) לא נמצא בצורה מובהקת ציון גבוה יותר בשאלון שביעות רצון מהחיים בקרב הפצועים (m=5.194, sd= 1.069), לעומת החולים (m=5.016, sd=1.109). זיהוי ייצוגים ספציפיים לפציעה הקשורים בתוצאות שיקומיות חיוביות ושליליות, תאפשר תכנון והפעלת התערבויות ממוקדות בייצוגים אלו על ידי צוותי המטפלים, דבר העשוי להוות פריצת דרך בשיפור הטיפול הכוללני בפצועים. גילוי הדמיון בין חולים לפצועים במשתנה שביעות רצון מהחיים הוא בעל ערך מחקרי וטיפולי רב.