פולמוס במקרא- סתירות פנימיות בספר קהלת

מוסד לימוד
מקצוע
מילות מפתח , ,
שנת הגשה 2013
מספר מילים 3886
מספר מקורות 10

תקציר העבודה

בס"ד פולמוס במקרא- סתירות פנימיות בספרים המיוחסים לשלמה המלך מגישה: המנחה: תוכן העניינים
מבוא. 3
פרק ראשון: סתירות בתוך ספר קהלת. 4
1 . החולף והקיים.. 4
2 . חיים ומוות. 4
3 . שמחה ואבל. 5
4 . החכמה. 5
5. הגמול. 6
6 . הכעס והעמל. 7
7. עניינים חברתיים.. 7
פרק שני: סתירות בין קהלת לשאר הספרות המקראית. 9
1 . מעמד המגילה בין ספרי התנ"ך. 9
2 . השקפת קהלת לעומת התנ"ך. 10 פרק שלישי: יישוב הסתירות. 12
1 . הרמוניזציה. 12
2 . פרשנות דיאכרונית. 13
3 . המסר הטמון בסתירות- תפיסה פוסט מודרנית. מנהל עסקים סיכום.. 16
ביבליוגרפיה. 17
מבוא
עבודה זו תדון בשאלה עתיקת יומין-  האם קיימות סתירות בספר קהלת, ואם כן, כיצד ניתן ליישבן?
הפרק הראשון יציג את הסתירות בתוך ספר קהלת. הפרק יתייחס לתחומים הבאים: החולף והקיים, החיים והמוות, השמחה והאבל, עניין החכמה, עניין הגמול, הכעס והעמל ועניינים חברתיים כמו היחס לנשים וגיל המלוכה הרצוי.
הפרק השני יעסוק בסתירות בין קהלת לתנ"ך. השקפה המובאת בקהלת נראית כסותרת את תפיסת התנ"ך, מבחינת סגנון כתיבת הספר ומבחינת התכנים המובאים בו.
הפרק השלישי יציע שלוש דרכים ליישוב הסתירות: גישת ההרמוניזציה, פרשנות דיאכרונית ותפיסה פוסט מודרנית.