סמינריון+מחקר, יעילות יחסית של פרסום גלובאלי

סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , ,
שנת הגשה 2003
מספר מילים 7440
מספר מקורות 25

תקציר העבודה

יעילותו היחסית של פרסום גלובאלי מאת:
קורס:
מנחה:
תוכן העניינים
פרק                                                                                               עמ'
1 .     מבוא                                                                                        1
2 .     סקירת הספרות                                                                         2
2 .1            פרסום גלובלי מול פרסום מקומי                                            2
2 .1.2 פרסום גלובאלי                                                                      2
2 .1.2 חשיבות ההקשר התרבותי                                                     4
2 .1.3 פרסום ישראלי למול פרסום גלובלי                                           7
2 .2
מחקרים הבוחנים את יעילותו של  פרסום גלובאלי לעומת פרסום מקומי                                          9
2 .3            מודלים העוסקים באפקטיביות הפרסום                                      15
3 .   שיטת המחקר                                                                           19
3 .1 השערות המחקר                                                                      19
3 .2 אוכלוסיית המחקר והמדגם                                                        20
3 .3
שיטת המחקר                                                                           20
3 .4 שיטת הניתוח                                                                            21
3 .5 מגבלות המחקר                                                                        21
4 .   ממצאי המחקר                                                                         23
5.   סיכום ומסקנות                                                                           28
6 .   ביבליוגרפיה                                                                               31
7.   נספח מס' 1 – שאלון המחקר                                                     34
8 .   נספח מס' 2 – נתונים נוספים                                                     40 לוח התרשימים מס' שם התרשים עמ'
1 מודל אפקטיביות הפרסום של לוודוויג וסטיינר
1 6
2 הערכת אפקטיביות הפרסום על פי נתח קול
1 7
3 אפקטיביות הפרסום, על פי פרסומת
2 3
4 אפקטיביות הפרסום, על פי סוג הפרסום, גלובאלי למול מקומי
2 4
5
אפקטיביות הפרסום בחלוקה לממדים, גלובאלי למול מקומי
2 4