סמינריון - שוויון הזדמנויות בתעסוקה לבני המגזר הערבים

סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , ,
שנת הגשה 2004
מספר מילים 8701
מספר מקורות 22

תקציר העבודה

שוויון הזדמנויות בתעסוקה לבני המגזר הערבים תוכן העניינים

1 .                   מבוא          ____________________________________ עמ' 1
2 .                   האוכלוסייה הערבית בישראל________________________ עמ' 2
2 .1                נתונים ומגמות דמוגרפיות__________________________ עמ' 2
2 .2                נתוני השכלה ___________________________________ עמ' 3
2 .3                השתתפות בכוח העבודה האזרחי _____________________ עמ' 6
3 .                   תעסוקת ערבים בישראל ___________________________ עמ' 8
4 .                   תעסוקת ערבים והחוק ____________________________ עמ' 15
4 .1               רקע
_________________________________________ עמ' 15
4 .2               התייחסות חקיקתית לאפליית בני מיעוטים _____________ עמ' 17
4 .3               פסיקה רלוונטית ________________________________ עמ' 20 5.                   דיון:
אמצעים לשיפור שוויון הזדמנויות לבני מיעוטים ______ עמ'
5
6 .                   סיכום ומסקנות _________________________________ עמ' 29
7.                   ביבליוגרפיה ____________________________________ עמ' 33