ניהול קשרי עבודה, העבודה חוקרת מציגה את הקשרים הניהוליים השונים בתוך חברת טבע, עם בעלי העניין הפנימיים וכלפי חוץ

תקציר העבודה

תוכן העניינים
מבוא –…3
הצגת חברת "טבע", רקע 4
חזון 5
מטרות ויעדים .5
מבנה אירגוני ..6
הסביבה העיסקית –.7-8
מודל swot -9-12
בעלי עניין -13
מטריצת עצמה- עניין -14-15
רשויות(רגולטוריות) -16-19
מתחרים -.19-22
ספקים -…23
סיכום –24
ביבליוגרפיה
5                                                                              מבוא
העבודה שלפנינו מציגה את הקשרים הניהוליים השונים בתוך חברת טבע, עם בעלי העניין הפנימיים וכלפי חוץ – בין החברה לבין בעלי העניין החיצוניים, וכיצד קשרים אלו תורמים (או מפריעים) לתפקודה של החברה ומשרתים את האסטרטגיה שלה, כל זאת בהתייחס לעוצמתם של בעלי העניין הנידונים והאינטרסים השונים שלהם.
מטרת העבודה לנתח באופן ביקורתי את הקשרים עם בעלי העניין השונים תוך אזכור הקונפליקטים הקיימים אתם ולהמליץ לחברה על פתרונות ברמת ניהול ומנהיגות שיכולים לגשר על קונפליקטים אלו ועל מדיניות אתיקה רצויה מול בעלי העניין.
התמקדתי בניתוח בשלושה בעלי עניין, כולם חיצוניים: לקוחות החברה, הקהילה ורשויות הממשל.
לצורך כך נציג ראשית רקע של הארגון, החזון והאסטרטגיה שלו, המכתיבים את דרכי התנהלותו וכמו-כן נציג את הסביבה בה הוא פועל. בנוסף, נציג ונסביר את המונחים הרלוונטיים לדיון – מהם בעלי עניין ומהי מטריצת העוצמה והעניין שלהם.