סמינריון - הקשר שבין לחץ ושחיקה לבין מידת שביעות רצון השוטרים מעבודתם.

תקציר העבודה

הקשר שבין לחץ ושחיקה לבין מידת שביעות הרצון של השוטרים מעבודתם. עבודת מחקר זו מציגה את השפעתם של גורמי לחץ ושחיקה על שביעות רצונם של שוטרים ביחידה במחוז מרכז של משטרת ישראל.
תיאור הארגון המחקר בוצע ביחידות הסיור של המשטרה שתפקידם לאכוף את החוק ולשמור על הסדר הציבורי בטריטוריה נתונה. המשטרה הנה  ארגון ארוך והיררכי המנוהל באמצעות מפקדים / מנהלים בדרגות שונות ותחתיהם שוטרים זוטרים . המחקר התמקד ביחידה המבצעת תפקידי סיור מבצעי , תוך מטרה לאתר רכבים גנובים , תפיסת גנבים בשטחים חקלאיים, תפיסת סמים , סוחרי סמים ועוד, שנטל האחריות ועומס המשימות של אזור המרכז אמון על יחידה זו. כמו כן לחץ ושחיקה באים לידי ביטוי ביחידה זו בדרישה בעמידה במשימות תוך תנאי עבודה בלתי סבירים, שכר נמוך , תנאי רווחה מוגבלים, היעדר מסלול קידום ועוד.  ביחידה 110 שוטרים העובדים בשלוש משמרות תעסוקה במצב שגרה ובשתי משמרות במצב חירום.
שוטרי היחידה הנם שוטר קבע בלבד המבצעים את המשימות הנדרשות עפ"י הנחיות היורדות מהפיקוד. ראוי לציין כי המשימות הנם משימות אד- הוק , בהתאם לרמת הפשיעה בתחום הנדרש כגון: פריצות, גניבות רכב, סמים וכדו'.
הבעיה העסקית לחץ ושחיקה פוגעים בתפקוד השוטר. קיימת ירידה הדרגתית באיכות ביצוע משימה של שוטרים ביחידות שונות של המשטרה , הדברים מתבטאים בירידה של 30% בשיעור תפיסות גנבים ורכבים גנובים. הבעיה בולטת עקב עליית המדרגה בהיקף הפשיעה הלאומית.
לאור הבעיה עלתה ההנחה כי לחץ ושחיקה משפיעים על הירידה בתפקוד ותפוקות היחידה.
ובהתאם לכך, עלתה ההשערה כי לחץ ושחיקה ברמה גבוהה מביאים לשביעות רצון נמוכה של שוטרים ביחידה .
מטרת המחקר לפיכך, מטרת מחקר זה היא לאשש את הקשר בין לחץ ושחיקה לבין שביעות רצון שוטרים מעבודתם.
בפרקים הבאים תובא סקירה מהספרות האקדמית באשר למשתני המחקר העוסקים בלחץ ושחיקה ובשביעות רצון עובדים.
כמו כן , תתואר שיטת המחקר ויוצגו באופן סטטיסטי ממצאי המחקר ובדיקת הקשרים בין המשתנים השונים מתוך מטרה לאשש או להפריך את השערת המחקר.
על בסיס ממצאי המחקר יערך דיון המציג את ממצאי המחקר ביחס לספרות המחקרית ובהתאם יוצגו מסקנות והמלצות מתוך מטרה לצמצם את תופעת הלחץ והשחיקה ולהעלות את רמת שביעות הרצון אצל העובדים ביחידה. על בסיס המסקנות שנקבעו במחקר זה, ניתן להבין כי יחידה זו לוקה ברמת שחיקה גבוהה  ובהתאם בשביעות רצון נמוכה , כמו כן קיימת תופעה מדאיגה של חוסר שביעות רצון מסגנון הניהול שכנראה מוביל או גורם לשביעות רצון נמוכה והעלאת רמת השחיקה.
לפיכך , מומלץ לבדוק ולבצע מחקר נוסף ביחידה זו באשר להשפעת סגנון ניהול מפקד היחידה על רמת שחיקת העובדים ובהתאם על שביעות רצונם.
נראה שהתייחסות הארגון – קרי משטרת ישראל ומפקד היחידה לוקים בחוסר הבנה באשר למשמעות מעמד המשאב האנושי בארגון. לפיכך, מומלץ לארגון זה להתחיל בתהליך מסודר של הגדרת המשאב האנושי – משמעויותיו וכדו'. ועם ביצוע תהליך זה יאלצו כלל המנהלים להתיישר מול מערכת נהלים, כללים ואופי ניהול  שישנו מהותית את סגנון ניהולם.
באמצעות ההגדרה המחודשת המתייחסת לצורכי המשאב האנושי כפי שבאו לידי ביטוי במחקר זה  , ניתן להוריד את רמת השחיקה  ולהעלות את רמת שביעות רצונו.
ת ו כ ן    ה ע נ י י נ י ם
1 .    מבוא…………………………………………………..עמ'
1
2 .    סקירה ספרותית…………………………………….עמ'
3
3 .    התייחסות למושג השחיקה………………………..עמ' 3
4 .    התייחסות למושג הלחץ……………………………עמ' 12
5.    שביעות רצון העובדים……………………………..עמ' 21
6 .    שיטת המחקר……………………………………….עמ'
2 9
7.    ממצאים……………………………………………..עמ'
3 3
8 .    הקשר שבין לחץ ושחיקה לבין שביעות רצון……עמ' 45
9.    דיון וניתוח..…………………………………………עמ'
4 8
1 0.          מסקנות והמלצות………………………………עמ' 53
1 1.          סיכום…………………………………………….עמ' 57
1 2.          ביבליוגרפיה……………………………………..עמ' 58
1 3.           נספחים………………………………………….עמ' 60 א.  רשימת טבלאות ותרשימים:
1.    טבלה מס' 1 ……………………………………….עמ'
2 9
2 .    טבלה מס' 2..………………………………………עמ'
2 9
3 .    טבלה מס' 3………………………………………..עמ'
3 3
4 .    תרשים מס' 1………………………………………עמ'
3 4
5.    תרשים מס' 2………………………………………עמ'
3 7
6 .    תרשים מס' 3………………………………………עמ'
3 8
7.    טבלה מס' 4………………………………………..עמ'
3 9
8 .    תרשים מס' 4………………………………………עמ'
3 9
9.    טבלה מס' 5………………………………………..עמ'
4 3
1 0.          תרשים מס' 5…………………………………..עמ'
4 3
1 1.          טבלה מס' 6…………………………………….עמ'
4 4
****העבודה בפונט 14