הקשר בין לחץ שחיקה ומוטיבציה בקרב שוטרים/ות במשטרת ישראל

מוסד לימוד
מקצוע
מילות מפתח , , , , , , ,
שנת הגשה 2005
מספר מילים 11681
מספר מקורות 22

תקציר העבודה

.
תוכן עינינים: סעיף תת-סעיף נושא עמוד
1 .
דף שער בעברית.                              –
2 .
תקציר.
2
3 .
תוכן עניינים.
3

3 .1
רשימת לוחות.
4

3 .2
רשימת תרשימים.
4
4 .
מבוא.
4-5

4 .1
הצגת הבעיה.
7
   תיאור הבעיה בארגון.
7
הבעיה העסקית.
7

4 .2
מטרות המחקר וחשיבותן.
13
המטרות האקדמיות – שאלות המחקר.
13
חשיבות המחקר – מטרות ישומיות.  
1 3

4 .3
סקירת ספרות.
14-23

4 .4
רציונל המחקר (מבוסס על קריאת ספרות).
2 3

4 .5
משתני המחקר (הגדרות נומינליות ואופרציונליות).
2 4

4 .6
השערות המחקר.
2 5
5.
שיטת המחקר.

5 5.1
מערך המחקר (מוצע להציג בקצרה גם את השיקולים בבחירת שיטת המחקר ומערך המחקר ).

5 5.2
המדגם.

5 הגדרת אוכלוסיית המחקר (כולל גודלה של האוכלוסייה).

5 המדגם (גודלו, במקרה של דגימת שכבות – גודל כל שכבה).

5   תיאור שיטת הדגימה.
2 6
שיקולים בבחירת שיטת הדגימה.
26
5.3
כלים (יש להבחין בין מידע ראשוני למידע משני).
26
5.4
ההליך.
27
5.5
שיטת הניתוח (הכלים הסטטיסטיים בהם יעשה שימוש).
29
6 .
  ממצאים.
29-37
7.
ניתוח ודיון.
38-40
8 .
המלצות סיכום ומסקנות
4 0-41
9.
רשימת מקורות (ביבליוגרפיה).
42
1 0.
נספחים.
43-47

3 .2 רשימת לוחות.
1.
התפלגות לפי מגדר.    
2 .
התפלגות לפי מצב משפחתי.          עמ' 30
3 .
התפלגות לפי גיל.
4.
התפלגות לפי וותק.
5.
מדד מרכז ופיזור של משתני המחקר …………………………………… עמ 31
6 . מתאם פירסון בין מדדי המשנה של מוטיבציה.  7.
מתאם פירסון בין מדדי המשנה של שחיקה.                עמ' 33
8 .
מקדם פירסון בין רמת לחץ בעבודה לרמת המוטיבציה של העובד ………… עמ' 34
9.
מקדם פירסון בין רמת שחיקה בעבודה לרמת מוטיבציה של העובד ………. עמ' 35
1 0.
מקדם פירסון בין רמת הלחץ בעבודה לרמת השחיקה ………………….. עמ' 36
1 1.
מבחן פירסון בין גיל וותק השוטר לבין מצבי המוטיבציה, לחץ ושחיקה …. עמ' 37
 
3 .3
רשימת תרשימים.
1.
מבנה ארגוני של המשטרה .. עמ' 6
2 .
נתוני פשיעה בישראל — עמ' 8-11
3 .
מצבת כ"א באגפים –. עמ' 12
4 .
משתני המחקר הנבדקים ..  עמ' 24
5. ממוצע מדדי לחץ בעבודה . 
6 .
ממוצע מדדי שחיקה בעבודה –.            עמ' 32
תקציר מחקר זה בוחן את הקשר בין שחיקה, לחץ ורמת המוטיבציה של  שוטרים/ות בעבודה בקרב שוטרי/ות במשטרת ישראל.
במחקר זה יוצגו תיאוריות, מחקרים ומאמרים רבים מן הספרות אשר מוכיחים כי ישנו קשר חיובי מובהק בין מוטיבציה שחיקה ולחץ. הקשרים וההבדלים נבדקו בעזרת שאלון אשר מולא ע"י 30 שוטרים/ות המשרתים בתחנות שונות ברחבי הארץ. הניתוחים הסטטיסטים של הנתונים בוצעו באמצעות תוכנת Excell  בעזרת מדדים סטטיסטים. מתוך הממצאים ייבדק האם קיים קשר מובהק בין המשתנה הבלתי תלוי- שחיקה ולחץ לבין המשתנה התלוי מוטיבציה.