ראפורט - - פעילות גומלין בכיתה

תקציר העבודה

מטלת מנחה – ממ"ן
1 3 – רפראט Vol 35, 4, July 2010  p1-11
Attitudes toward Communication Skills among Students – Teachers in Jordanian Public Universities גישות כלפי מיומנויות התקשורת בין סטודנטים – מורים באוניברסיטאות הציבוריות בירדניות מחקר זה בוצע על מנת לבחון עמדות חיוביות ושליליות לגבי מיומנויות תקשורת, בהתבסס על סולם הערכים (CSAS). המחקר בוצע בקרב 289 סטודנטים להוראה, במספר אוניברסיטאות ציבוריות בירדן, על פי המשתנים הבאים:
מסלול הלימודים – הוראה לבית ספר יסודי, ותיכון. ממוצע ציונים על פי סולם GAP – מעל ומתחת לממוצע 2 נקודות.
זמן הלימוד שלהם – סטודנט שנה שנייה, סטודנט שנה לפני אחרונה, וסטודנט בשנה האחרונה באוניברסיטה.
מטרת המחקר הייתה לבחון את הגישות כלפי מיומנויות תקשורת בקרב סטודנטים – ללימודי הוראה, שאלות המחקר הבאות הנחו את המחקר:
1 – מהן הגישות הקיימות כלפי מיומנויות תקשורת בקרב סטודנטים להוראה?
2 – האם קיימים הבדלים משמעותיים בגישות החיוביות והשליליות כלפי מיומנויות תקשורת?
איך נולד הצורך במחקר ?
מורים צריכים מיומנויות תקשורת מעולה, כדי להצליח! לאורך כל היום, המורה נדרש בעבודתו לאסוף, למיין ולנתח מידע, אותו הוא מעוניין להעביר לתלמידיו, תהליך הלמידה אינו טכני.  מיומנויות תקשורת מתקדמות,  נדרשות בכל היבט של תהליך ההוראה, בכדי לתקשר עם הסביבה: תלמידים, עמיתים, מנהלות – תקשורת הנה כלי עבודה.  מיומנויות של הקשבה, מיומנויות בינאישיות, מיומנויות תקשורת בכתב ובעל פ,ה נדרשות מצד המורה על מנת להקל על הבנת ממצאי ההוראה, ועל היכולת להשלים את תחומי האחריות שלו ביעילות. פיתוח תקשורת אפקטיבית בקרב מורים, ישפר את פוטנציאל הלימוד, איכותם המקצועית ותוצריהם.
מורים חייבים להיות בעלי דרגות מיומנות תקשורת, מפותחות ביותר על מנת להפוך לאנשי מקצוע מצליחים.
פיתוח מיומנויות אלו – לא רק יגדיל את פוטנציאל המורים, אלא גם ישפר את איכות המורים המוכשרים היוצאים לשוק העבודה.   מתודולוגיה אוכלוסיית היעד של המחקר כללה סטודנטים לחינוך משתי מכללות להוראה בירדן, שלמדו במהלך הסמסטר הראשון של השנה האקדמית 2008/2009. הסטודנטים למדו לתואר ניהול הכיתה (תיכון) וניהול כיתה צעירה (יסודי).
3 10 תלמידים למדו בקורסים אלה מתוכם  289
תלמידים סיימו את הסקר עם שיעור התגובה המקובלת של 93%.
8 1
סטודנטים  מתוך ה 289 היו לניהול כיתה צעירה. כדי להבטיח שוויון המשמעות של הפריטים בין הגרסאות בערבית ובאנגלית של CSAS, נערך תהליך התרגום קפדני המטרה של תהליך התרגום הייתה, לייצר גרסה ערבית של CSAS עם פריטים שהיו מקבילים במשמעות שלהם לגרסה האנגלית המקורית. הגרסה הערבית של CSAS נבדקה על מדגם של 35 תלמידים שונים מקבוצת המחקר, לגרסה הערבית של התרגום היה מדד תקף ואמין לשימוש עם האוכלוסייה הירדנית.
אינטגרציה מחקר – חוסר תקשורת בכיתה : מה מורים אומרים ומה תלמידים באמת שומעים – סימפליקו 2002
המחקר בוצע באמצעות, תצפיות על כיתה ממקור ראשון וראיונות עם מורים ותלמידים. אחרי בילוי שעות רבות בתצפיות כיתה, דיבור והקשבה למורים ותלמידים, החוקר סיכם את ממצאיו.
החוקר גילה, שלעיתים קרובות מורים אומרים דבר אחד, ותלמידים למעשה שומעים דבר אחר. חוסר התקשורת בין הצדדים יכול להוביל להתמוטטות בפעילות גומלין מורה – תלמידים, ויכול אפילו לשחוק את תהליך הלמידה.
דימויו העצמי של המורה – עדה אברהם (1972) מחקר זה בה לבחון  את "הדינאמיקה של העצמי" כשהמורה עומד במרכז,  המחקר בוצע על מורים (120 ) מכל חלקי הארץ, המלמדים שכבות גיל שונות בבי"ס יסודי, ונוהל באופן אנונימי.  המחקר חולק ל 3
חלקים: בחלק הראשון של המחקר – נבדקה הגדרת הדימוי העצמי של המורה. בחלק השני של המחקר – נבדק דימויים של המורים בעיניי תלמידים. בחלק השלישי של המחקר – מודל להבנת העצמי המקצועי של המורה כישות רב ממדית.
הסוציולוגיה של החינוך  נקודת המבט של התלמידים – מייגן 1981
קיימים רק מספר מצומצם של מחקרים בבריטניה אשר בודקים את נקודת המבט של תלמידים לגבי בית הספר (נכון 1980).  מאמר זה  ריכז מספר מחקרים, שבדקו את נקודת המבט של התלמידים – מתוך מחשבה, שדעתם חשובה כי היא אמינה ותקפה לגבי מרבית ההיבטים של טכניקות כיתה, וככזו היא  יכולה לשמש משוב למורים. המחקרים השונים, בחנו  את הצרכים והתחושות של התלמידים במערכת החינוך, מתוך הקשבה  לתלמיד.  ולהלן הממצאים העיקריים: תלמידים בבית ספר יסודי נוטים להיות שבעי רצון מן ההתנסויות הבית – ספריות שלהם יותר מאשר תלמידים בבי"ס תיכון. גילויים של אי שביעות רצון יכולים לבוא במידה שווה מתלמידים "מוצלחים" ותלמידים "לא מוצלחים", רמת ההישגים הלימודיים של התלמידים אינה קשורה למידת שביעות הרצון שלהם מבית הספר.
הכיתה כמערכת משמעויות – קשתי יצחק, אריאלי מרדכי, הראל יהודית  1985
הלימוד וההוראה בכיתה הם פעולות המתבצעות במסגרת קשרי גומלין חברתיים, המתקיימים מראשית השיעור ועד סופו, בו כל אחד מן הצדדים, עסוק בייחוס משמעויות לנעשה בצד השני, המשמעויות שמייחסים תלמידים ומורים בשיעור איש לפעילות זולתו הם ההיבטים המרכזיים בתהליך הלימוד וההוראה.
במאמר זה יוצג מחקר המתמקד בחקר המשמעויות שמייחסים מורים ותלמידים לפעולותיהם, ולפעולות הזולת כמרכז פעילות הגומלין בכיתה. בעקבות תצפיות , סומנו דפוסי התנהגות ביחסי גומלין בין מורות לתלמידים, בדגש על מיקומם הפיזי(סידור הישיבה) של התלמידים בכיתת הלימוד.
בשלוש כיתות התצפית נטו התלמידים להתמיין למס' קבוצות, הן ע"פ מקום הישיבה, והן ע"פ טיב הפעולה הלימודית והאינטראקציה שקיימו בתוך הקבוצה, ובעיקר בינם לבין המורה.
תרגום המאמר בעברית גישות כלפי מיומנויות התקשורת בין סטודנטים – מורים באוניברסיטאות הציבוריות בירדניות תקציר מחקר זה בוצע על מנת לבחון עמדות חיוביות ושליליות לגבי מיומנויות תקשורת, בהתבסס על סולם הערכים (CSAS) המחקר בוצע בקרב 289
סטודנטים להוראה במספר אוניברסיטאות ציבוריות בירדן, על-פי המשתנים הבאים:
מסלול הלימודים – הוראה לבית ספר יסודי, חטיבת ביניים ותיכון. ממוצע ציונים על פי סולם GAP – מעל ומתחת לממוצע 2
נקודות.
זמן הלימוד שלהם – תחילה או סיום התואר.
מתוצאות המחקר עולה, כי קיימת שונות בעמדות כלפי מיומנויות תקשורת, המושפעת מרמת ה GPA של הסטודנטים, סטודנטים עם ממוצע ציונים
2   ומעלה הביעו עמדות חיוביות כלפי מיומנויות תקשורת, לעומת סטודנטים עם ממוצע ציונים פחות מ 2. ממצא נוסף, סטודנטים בתחילת התואר, הביעו עמדות חיוביות יותר לגבי מיומנויות תקשורת, לעומת סטודנטים שלקראת סיום התואר. כמו כן,  לא נמצאו הבדלים משמעותיים בין עמדות חיוביות ושליליות, כלפי מיומנויות תקשורת, בין המורים בחטיבות הלימוד השונות (צעירה ובוגרת).
משמעויות מעשיות (בשטח) על בסיס הממצאים שנתקבלו במחקר זה, ההצעות הבאות עשויות להיות יעילות עבור סטודנטים וחברי פקולטה. אנו מאמינים כי ההצעות מסייעות בהקמת במה לסביבת תקשורת טובה, אשר תאפשר לסטודנטים לתקשר וללמוד ביעלות רבה יותר.
מפגשי האימון וההכשרה צריכים להתבצע וצריכים להיות מעניינים יותר ויש לשים דגש על חשיבות מיומנויות התקשורת בעבור קריירה חינוכית עתידית. יש לעודד הערכה עצמית של דרגות מיומנות הסטודנט . מחנכי כיתות וגננות, כמו גם מדענים בתחום החברתי ובתחום ההתנהגותי יכולים להיות מעורבים בהכשרה ובאימונים במהלך שנות המומחיות הבסיסיות.
העריכו סטודנטים בכל הנוגע לבעיות פיזיות ורגשיות המונעות תקשורת.
תקשורת יעילה מצד סטודנטים בכיתה של היום, תלויה בחלקה בעובדה שמורה מודע לבעיות הפיזיות והרגשיות הנחוות על ידי הסטודנטים. לדוגמא, שינוי פשוט בסידור הישיבה בכיתה עשוי לעשות פלאים עבור תלמיד עם לקות שמיעה. ללא התערבות של מורה, בעיות פיזיות ורגשיות רבות גורמות לתקשורת טובה להיות קשה ובעייתית עבור תלמידים אלו.                   המאמר המקורי – באנגלית   Attitudes toward Communication Skills among Students – Teachers in Jordanian Public Teachers need excellent communication skills to succeed in their profession.
Listening, interpersonal, written and oral communication skills are required by teachers to facilitate understanding of teaching findings and the ability to accomplish their responsibilities effectively. Teachers are constantly gathering, sorting, analyzing and explaining information to learners. Not only do teachers need to accomplish technical tasks, they must also communicate efficiently and effectively with internal and external customers.
Development of effective communication skills is an important part of teachers’ advancement potential.
Teachers must possess highly developed communication skill levels to become a successful professional. The development of these skills not only enhances the teachers’ potential, but will also improve the quality of teachers produced. Advanced communication skills are required in every aspect of the teaching process. Teachers must possess highly developed oral and writing skills to communicate with management, learners and co-workers effectively.
Open communication lines will minimize the potential of ill feelings during the teaching process. The next step is to carefully listen before responding to what the other person is communicating. Defensiveness needs to be avoided in the teaching process.
Methodology – Population and sample of study The target population for the study included all students of educational sciences college and Queen Rania Childhood College enrolled in one of these college courses, as part of their degree program in the Hashemite University during the first semester of academic year 2008/2009. A purposive sample of four