הצעת מחקר בנושא – הקשר בין סביבת עבודה, סגנון ניהול והיעדרות העובד בארגון צבאי

תקציר העבודה

לכל העבודות בשחיקה בעבודה

הצעת מחקר בנושא – הקשר בין סביבת עבודה, סגנון ניהול והיעדרות העובד בארגון צבאי רציונל מחקר : מהספרות העוסקת בתופעת השחיקה עולה, כי חוקרים תופסים אותה כתהליך המתפתח לאורך זמן בתגובה לאירועים לוחצים שונים ולתנאים מקדימים. השחיקה נובעת מגורמי לחץ שלא קיבלו מענה על ידי הפרט, מלחץ ללא מוצא. זהו תהליך דינאמי המתפתח על פני הזמן. שחיקה היא תופעה הנגרמת על ידי מעורבות ארוכת טווח במצבים מזיקים מבחינה רגשית. היא מהווה תוצר של עומס רגשי ופיסי על משאבי האנרגיה של הפרט המוביל למתח ותסכול. גישות שונות ייחסו את הסיטואציות הפוגעות בפרט למצבים נתפסים שונים:  איום מתמשך של דרישות תעסוקה על משאבים, העדר משאבים, כגון תמיכה, אי צדק והעדר הדדיות ביחסי עובד  –לקוח, העדר יעילות והעדר תפוקה במאמצים לשרת אחרים. התפתחות התחום החלה בשנות ה-70 של …