דילמות אתיות של יועצות חינוכיות בקרב נוער בסיכון

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
קורס
מילות מפתח , , , ,
ציון 94
שנת הגשה 2023
מספר מילים 10765
מספר מקורות 64

תקציר העבודה

מחקר זה מנסה להשיב על השאלה: מה הם האתגרים והדילמות האתיות והמוסריות שמתמודדות עמן יועצות חינוכיות בקרב בני נוער בסיכון. לתפקיד היועצת חשיבות רבה והוא כולל תחומי עבודה רבים הדורשים ממנה מילוי תפקידים מרובים, דבר היוצר זיקות מקבילות הגורמות לה לעמוד בצומת של צפיות, דרישות ולחצים מתנגשים ולהיקלע לקונפליקטים ולדילמות אתיות. הדבר מהווה הצדקה למחקר זה ובמיוחד כשמדובר באוכלוסיית נוער בסיכון. ולכן, מטרתו של המחקר היא לבחון את אותן הדילמות, מתוך החשיבות והמשמעות להבנת דילמות אתיות אלו ולתרומת הספרות על אתיקה חינוכית בקרב אוכלוסייה זו. הרציונל המחקרי הינו שפיכת אור על הדילמות המוסריות שיועצות חינוכיות בקרב נוער בסיכון מתמודדות עמן, במטרה להבין והכיר היטב את עבודתן המקצועית ובהתאם לכך לצייד אותן בידע, בכישורים ובמיומנויות אשר יאפשרו להן להתמודד עם הדילמות והאתגרים הניצבים בפניהן.
מסגרת המחקר מתבססת על מתודולוגיית המחקר האיכותני. והשימוש במתודולוגיה זו מסייעת להתחקות אחר הפרשנות הסובייקטיבית של יועצות חינוכיות בקרב בני נוער בסיכון על פי דיווחן בראיון עומק חצי מובנה. ההנחה היא כי תופעות חייהם של בני האדם והתנסותם יוצגו באופן הטוב ביותר בסיפורים ובדרך נרטיבית מילולית. בסיפור הנרטיבי נחשפים תהליכים פנימיים באדם כגון אמונות, תפיסות, רגשות וכוונות (שקדי, 2010).
הפרק הראשון בעבודה יציג את המסגרת התאורטית של העבודה שתעסוק בשלוש תפיסות מרכזיות של אתיקה: אתיקה מקצועית, אתיקה של הצדק, אתיקה של הדאגה ודילמות אתיות בחינוך. דרך תפיסות אלו אסביר ואדון בממצאי המחקר. הפרק השני יציג את סקירת הספרות שתסקור את ההגדרה והמאפיינים של בני נוער בסיכון, את העבודה החינוכית בקרב בני נוער בסיכון, ובסופה תסקור את האתגרים והדילמות האתיות שיועצות חינוכיות ניצבות בפניהן. הפרק השלישי יציג את מתודולוגיית המחקר האיכותני וניתוח של ראיונות עומק חצי מובנה. הפרק הרביעי יציג את ממצאי המחקר והתמות העולות מתוך הראיונות עם היועצות החינוכיות בקרב בני נוער בסיכון, בדגש על התמודדותן עם דילמות אתיות.